Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 3, 4 и 6)
Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021)
Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи

Вх. №: ACF/805

Oрганизация: Фондация "Институт за социални услуги в общността" Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1618
София, район Овча купел, бул. Овча купел, ул. 672 № 3 А

Партньори:
Фондация "Светът на Мария", България

Име на проект: Да работим заедно - развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения
Продължителност в месеци: 24
Регион за планиране: Югозападен
Област: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 73084.68 (EUR)

Описание:

Проектът е разработен в отговор на потребностите от подкрепа на хората с интелектуални затруднения (ИЗ) за успешното им включване на пазара на труда и за преодоляване на устойчивите бариери пред заетостта им: подценяване на ресурсите и мотивацията за труд сред хората с ИЗ, непознаване на потребностите им от подкрепа, липсата на професионални методи за активно включване и нагласите към хората с ИЗ като пасивни обекти на социални услуги, а не като активни участници и субекти на подкрепата. Целта на проекта е да разработи и въведе иновативни методи за активно включване на хора с ИЗ в цялостния процес на пилотиране на новата социална услуга „подкрепа за придобиване на трудови умения“ като инструмент за овластяване. Целта има пряк принос към специфичната цел на тематичен приоритет „Овластяване на уязвими групи“ за въвеждане на иновативни методи и подходи за нуждите на уязвими групи за развитие на умения и участие в процесите на вземане на решения. Двете партньорски огранизации ще разработят и въведат пакет от методи за активното участие на хора с ИЗ в дейности за пилотиране на новата социална услуга, преди разработването на стандарти за качество и предоставянето й в социалната практика в България. 30 хора с ИЗ ще участват в дейности за овластяване: информационни и застъпнически събития, проучване на очакванията им към новата социална услуга, видеоклипове за информиране за социалната услуга, ползване на психологическа подкрепа и на социалната услуга за развитие на трудови умения, с цел овластяване. В краткосрочен план проектът ще осигури активното включване и подкрепа на хора с ИЗ за развитие на трудови умения и личностния им потенциал. В дългосрочен план проектът ще създаде иновативни методи за овластяване на хората с ИЗ, които могат да бъдат ползвани от широк кръг организации и публични институции в процеса на пилотиране и въвеждане на нови социални услуги в подкрепа на хора с различни увреждания. Проектът ще се реализира от двама партньори с допълващ се ресурс – Фондация ИСУО с опит в пилотирането на иновативни модели и социални услуги в подкрепа на хора с увреждания и Фондация „Светът на Мария“ – с опит в предоставяне на подкрепа за постигане на качество на живот за хората с ИЗ. Партньорството е обосновано от дългосрочните цели на проекта за постигане на общо разбиране сред заинтересованите страни - граждански организации и публични институции - за необходимостта от устойчива подкрепа за овластяване на хората с ИЗ за участие в дейности и решения, които им въздействат.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: