Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 3, 4 и 6)
Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021)
Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи

Вх. №: ACF/913

Oрганизация: Институт по медиация и управление на спорове Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1000
ул. "Позитано" № 30, партер

Партньори:
Сдружение „Професионална асоциация на медиаторите в България”, България
Фондация „Ресурсен център Билитис“, България

Име на проект: ДЕЦАТА НА ФОКУС В РАЗНООБРАЗНИТЕ СЕМЕЙСТВА
Продължителност в месеци: 16
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 50232.00 (EUR)

Описание:

Проектното предложение адресира проблемите на решаването на семейни конфликти за начина на упражняване на родителски права. Те прерастват в продължителни съдебни производства при липса на алтернатива за решение и недостатъчно охраняване най-добрите интереси на детето. Същевременно, в правния и социален мир у нас липсва отчитане на най-добрите детски интереси в разнообразните семейните структури в съвременна България (родител/и в чужбина, съотв. отглеждане на детето от други роднини; семейства на един родител; родители от различни националности/етноси/култури/религии; родители със специални потребности; ЛГБТИ родители и др.). Мисленето в рамката „традиционно семейство“– следствие от стереотипи, неинформираност и пропаганда - препятства възможността за прилагане на адаптивни подходи, при които интересът на детето е дефиниран чрез изследване на специфичната семейна единица и нуждите на конкретното дете. Проектът цели да изгради Център за алтернативно решаване на семейни конфликти (ЦАРСК), разчитащ на мултидисциплинарния подход в намирането на холистични решения, отразяващи интересите на отделните членове на семейната единица, вкл. специфичните интереси на семейства от уязвими групи. Центърът ще обедини медиатори, адвокати, психолози, експерти по детско развитие, които съвместно ще работят с двойки в конфликт. Ще бъде осъществено задълбочено изследване на уредбата на най-добрия детски интерес в разнообразните семейства и на негова основа ще бъдат разработени и разпространени материали за семейства, вкл. от уязвими групи. Предвижда се обучение на педагози, социални работници, адвокати и медиатори за развиване на нов модел за решаване на родителски конфликти, както и безплатни медиации, ведно с психологическа помощ за родители в ЦАРСК, доказващи пригодността на модела. Проектът ще допринесе за установяването на иновативен и задълбочен начин за намиране на решения на семейни конфликти, изцяло адресирайки ги извън съда, като по този начин допринесе за постигане на устойчиви решения в тази най-крехка среда на семейните отношения. Партньорството между ИМЕУС и ПАМБ, чиито юристи бяха в сърцето на проекта „Децата на фокус в реформата на съдебната система“, е необходимо, за да бъдат използвани натрупаните опитност и синергия. Ключова роля има Билитис, който ще донесе необходимата експертиза за една от основните проектни цели - защита правата на лица от уязвими групи и преодоляване на дискриминационните възгледи зад стереотипа „традиционно семейство“.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: