Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 3, 4 и 6)
Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021)
Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи

Вх. №: ACF/911

Oрганизация: Сдружение Фабрика за идеи Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1142
ул. Проф. Никола Михайлов 12

Партньори:
Видински фонд “Читалища”, България

Име на проект: Право на Село - солидарна застъпническа мрежа
Продължителност в месеци: 26
Регион за планиране: Северозападен
Област: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 64039.99 (EUR)

Описание:

Рискът от социална изолация и бедност в целия ЕС е най-висок за българите, живеещи в села.Колкото по-мощна е икономическата централизация, толкова по-пусти откъм граждански глас са селата, чиито жители не могат дори да избират собствения си кмет при население под 350 жители.Населението в селата има изразено по-малко влияние върху политиките, които го засягат пряко, в сравнение с това в градовете.Това превръща българските села в един пасивен потребител на настояще, с което и общността да не е съгласна, не знае как да промени, повлияе или адресира.Редица права са географски,възрастово и икономически детереминирани. До този момент проблемът не е адресиран системно, а виждан и от самите местни хора като“самослучваща се съдба”. Ядрото на концепцията е изграждането на солидарна мрежа Право на Село! между липсващите в селата експерти(юристи, политики,публична среда, журналисти и др.)и представители на местни общности от най-бедния регион в ЕС, във формирането на трайна неформална застъпническа коалиция и модел, изграждащ устойчив застъпнически капацитет в Северозападна България.Като част от модела за равноправно участие,проектът развива и обучава мрежа от локални застъпници за достъпа до права и услуги на село.Проектът цели да повиши директно местния капацитет за провеждане на застъпнически дейности и участие в регионални и национални политики, предлагайки иновативни модели за взаимодействие между села и експерти и чрез платформа за застъпнически инициативи,обменяща експертиза срещу престой на село и стъпващ на модела на Резиденция БАБА модел “Застъпническа Резиденция”. Разглеждаме проектът като пилотен, по пътя към развитието на национална застъпническа мрежа в подкрепа на българското село.Ще го реализираме в партньорство с дългогодишния ни партньор -Видински фонд Читалища.Смятаме комбинацията от национална и местна гражданска организации за предимство поради допълващата се експертиза.Настоящият проект надгражда натрупания опит и е ориентиран към изграждането на работеща застъпническа мрежа за правата на хората в риск от бедност в българските села, каквато липсва към момента.Проектът ще влее сила и укрепи гражданския имунитет на общностите, с които вече работим от една страна и да създаде универсален модел,използваем от всяка малка общност, срещаща проблемите на социална и икономическа изолация.Моделът създава предпоставка за общи и координирани застъпнически действия между представителите на различни общности за гарантирането на достъпа от конституционни права.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: