Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 3, 4 и 6)
Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021)
Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи

Вх. №: ACF/733

Oрганизация: Фондация "Рома-Лом" Област: Монтана
Община: Лом
Населено място: гр. Лом
Пощенски код: 3600
ул. "Бозвели" 4

Име на проект: Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи - будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България
Продължителност в месеци: 24
Регион за планиране: Северозападен
Област: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 73134.93 (EUR)

Описание:

Предложеният проект „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи - будители за овластяване на ромските общности в Северозападен Регион“ ще се изпълнява от Фондация Рома-Лом (ФРЛ) в 2 две области-Видин и Монтана с продължителност 24 месеца. Проектът адресира проблемите с изключването на ромите от обществения живот и от процесите на формиране на интеграционните политики, вкл. неверието сред ромските квартали, че промяната зависи също и от тях. Целта на проекта – овластяване на уязвими групи, каквито са ромите – ще бъде постигната чрез: • Изграждане на граждански капацитет вътре в ромската общност за самоорганизация и застъпничество; • Формиране и консолидиране на 10 местни граждански групи в ромските квартали, обучение чрез практика на 70 ромски активисти и 4 общностни фасилитатори; • Застъпнически кампании (поне 10), организирани от групите по актуални и решими проблеми в полза за жителите на техните квартали. Развиването на местни активни ромски групи за формиране на критична маса от активни граждани сред ромските общности е интегрален компонент от Стратегията на ФРЛ. Екипът от години работи в посока – отворен форум за изработване на консенсусни решения и извеждане на ромската общност в по-добра преговаряща позиция за отстояване на ефективни интеграционни политики чрез консолидиране на ромското лидерство, мобилизиране на пряко гражданско участие вътре в кварталите и възстановяване на нарушените връзки между експертите/лидери и ромските общности. Ключовите очаквани резултати от проекта са: • 10 устойчиви местни групи с около 70 активисти с изградени практически умения за общностна работа като ромски катализатори за развиване на групи и застъпничество; • Привлечени поне 15 000 роми в подкрепа на предложените решения, внесени в институциите чрез 10 застъпнически кампании и местни акции. Проектът ще допринесе за овластяване на ромите като активни граждани - участници в стъпките към преодоляване на социалната изолация на ромската общност.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: