Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 3, 4 и 6)
Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021)
Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи

Вх. №: ACF/901

Oрганизация: Фондация "Мисия Криле" Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Населено място: гр. Стара Загора
Пощенски код: 6000
ул. "Христо Ботев" № 205

Име на проект: Регионален модел за овластяване на уязвими бежанци и мигранти, търсещи закрила в страната
Продължителност в месеци: 34
Регион за планиране: Южен централен
Област: Хасково
Община: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 156442.95 (EUR)

Описание:

Непознаването на езика, местната култура и институционална система води до почти пълна изолация на бежанците и мигрантите в страната, и в частност в региона на предимно Хасковска област, без значение какъв е правният им статут. Пандемичната обстановка допълнително затруднява социалното функциониране на тези деца и възрастни и препятства достъпа им до услуги, ескалацията на семейните конфликти зачестява. Това до голяма степен влошава тяхното качество на живот и ги поставя в ситуация на риск по отношение на различни аспекти на ежедневието. Много кръгове – работодатели, наемодатели, дори представители на институции нарушават техни базови човешки права. Липсата на базови знания за функционирането на общността ги държи в положението на жертви, зависими личности от онези, които им помагат. Наличието на достатъчна информираност сред бежанците и мигрантите е от съществено значение за предотвратяването на злоупотребите с тях. Приблизително 350 търсещи/получили/с отказ от предоставяне на международна закрила лица, живеещи в региона на общините Харманли, Свиленград, Димитровград, Гълъбово, Стара Загора и Нова Загора ще получат подкрепа в информационни дейности и обучения, консултативна помощ в правни процедури, с цел тяхното активиране в управление на собствения им живот и животът на общността. Основният фокус на проекта е върху овластяването им и застъпничеството за техните права, опит за промяна на местния институционален климат, с цел постигане на приобщаващи местни политики, в които и бежанците, и мигрантите са включени като активна страна в процеса на вземане на решения, касаещи живота им. По този начин ще се допринесе за разпознаването от общността и местните институции и работещите организации в региона на една ключова целева група, която е изключена изцяло от процеса на вземане на решения, касаещи собствения им живот. Ще се подпомогне преустановяването на третирането на бежанците и мигрантите като „обект” на помощ и постепенното им възприемане като „субект”, участващ активно в собствената си промяна и тази на общността. Предвижда се това да бъде постигнато посредством повишаване на осведомеността; подобряване условията и уменията на бежанците и мигрантите да упражняват своите права и да участват в икономическия и обществения живот на местните общности, включително в процесите на вземане на решения по публични политики, касаещи ги; осигуряването на достъпа до местните услуги.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: