Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 3, 4 и 6)
Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021)
Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи

Вх. №: ACF/866

Oрганизация: Фондация Здраве и социално развитие Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1309
Ул. Царибродска 70, офис 4

Име на проект: МОГА - Модел за ранно Образование, Грижа и Активно участие
Продължителност в месеци: 34
Регион за планиране: Югозападен
Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 134369.80 (EUR)

Описание:

Поради системни, структурни и практически препятствия, хората от ромската общност не могат да упражняват пълноценно правата си (образование, здравеопазване, заетост). Успешното повишаване на родителския капацитет подобрява значително ефективността и самочувствието на родителите и ги овластява за равноправно участие в мейнстрийм услуги. МОГА е иновация, която прилага интегриран подход в отговор нуждите на общността, дава силни аргументи в полза на овластяването на уязвими общности и подобряване на достъпа до услуги; предлага полезни прагматични решения за обществените политики за развитие на човешките ресурси в страната; утвърждава ролята на гражданския сектор в предлагането на гъвкави и ефективни програми в отговор на нуждите на общностите, основани на доказателства. МОГА допринася за изграждане на позитивен имидж и повишаване на авторитета на Норвежките програми в подкрепа на семействата и техните деца. Проектът ще се реализира в кв. Факултета, София, вторият по големина ромски квартал в България и има за цел да доразвие програма за подкрепа за ранно образование и грижа и да събере емпирични доказателства за непосредственото й влияние върху качеството на грижата за децата, когнитивното им развитие и образователни постижения, както и върху ценностните ориентации и социални умения на родителите и върху други сфери на тяхната обществена изява – трудова заетост и гражданско участие. МОГА разполага с консултативен орган – Съвет на майките, който гарантира принципите на културна толерантност и приемственост при изпълнение на програмата. 168 родители, както и поне 84 деца на възраст 0-5 ще се възползват от МОГА. 20 изявени майки от общността ще преминат през лидерска програма за подкрепа на ранното детско развитие (РДР) в ромска общност. Проектът предвижда таргетирани оф- и онлайн кампании, насочени към родители, работодатели, доставчици на социални и здравни услуги и професионални организации, институции и общински администрации. Добавена стойност на проекта е, че ще допринесе за повишаване на капацитета на екипа на ФЗСР в предоставяне на качествени услуги в подкрепа на РДР. Понастоящем се търсят механизми чрез новия Закон за социалните услуги да се гарантира устойчивостта на услугите с високо въздействие със средства от държавния бюджет. МОГА има стратегически характер, защото предоставя механизъм за оценка на ефективността на услугите, доказателства за въздействието и силни аргументи в полза на овластяването на общността за реализирането на политиките.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: