Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/791

Oрганизация: Асоциация на българските градове и региони

Партньори:
Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации, България
Български Енергиен и Минен Форум, България
B16 Urban Energy AS, Норвегия

Име на проект: АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ
Продължителност в месеци: 34
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 143297.80 (EUR)

Описание:

Зеленият пакт на ЕС и преходът към зелена енергия предполага прилагането на социални иновации за активно участие на гражданите в енергийния пазар. Енергийните общности, като социална иновация за колективни енергийни действия предвиждат отворено, демократично участие и управление и осигуряват предимства за членовете и местната общност. Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Костинброд, Панагюрище, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.Енергията на общността насърчава участието на гражданите и контрола върху вземането на решения в областта на възобновяемата енергия. Нейният потенциал за социални иновации се крие и във възможността да се интегрират инициативите на потребителите, независимо от доходите им и достъпа до капитал, като се гарантира, че ползите от децентрализацията се споделят и с тези, които не могат да участват. С повишаване на демократичния достъп до зелена енергия, гражданите ще добият по-голяма сигурност, увереност и мотивация да изграждат енергийни общности с полза за всички участници, включително и за уязвимите социални групи. Специфичните цели на проекта са: СЦ1 Повишаване осведомеността на гражданите за енергийния преход. СЦ2 Прилагане на социални иновации за устойчиво управление на ресурсите в целевите общини. СЦ3 Разработване на стратегии за бъдещи зелени граждански инициативи и проекти за регионално развитие. Проектът ще предостави информация за съществуващи практики от ЕС за функциониращи енергийни кооперативи и тяхното въздействие върху доходите и благосъстоянието на гражданите, както и добри практики от Норвегия за устойчиво развитие на местните общности. Планираните дейности са конкретни и измерими, насочени към промяна на нагласите за преминаване към зелена енергия в общините. Допълвайки усилията на администрациите за привличане на финансиране и мерки за енергийна ефективност, проактивното поведение на гражданите е ключово за устойчивото развитие на местните общности и подобряване качеството на живот на населението в тях. Проектът се реализира в партньорство, осигуряващо амалгама от доказан експертен капацитет за неговото изпълнение: управление и разпространение на резултатите до 50 общини в България /АБГР/, провеждане на изследвания и кампании за информираност /ИПУРИ/ и разработване на законодателни инициативи и обучения /БЕМФ/.Норвежкият партньор B16 представя иновации.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: