Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/734

Oрганизация: Фондация "РИСКМОНИТОР" Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1124
Бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №56, ет. 2, ап. 4

Име на проект: От репресия към превенция и социална интеграция: За реформа на наказателните политики и Кодекс на Република България
Продължителност в месеци: 34
Регион за планиране: Югозападен
Област: София- град
Община: Столична
Населено място: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 116496.50 (EUR)

Описание:

Проектът отговаря на необходимостта от развитие на нова наказателна политика, която да залегне в основата на очаквания в следващите години нов Наказателен кодекс. В България действа Кодекс от 1968 година, с множество белези на социалистическия период. След промените от 1990 година е променян многократно, но без ясна идея за целите и смисъла на наказателната политика. Промените са правени на парче, реактивно и конюнктурно. Това е довело до два негативни резултата.
Първо, Наказателният кодекс е еклектичен, с натрупани текстове. Второ, развит е в неприемливо репресивна насока, сякаш правата и Кодексът са в различни светове. Вторият ефект е проблемът, към който се насочва проектът. Репресивността се задълбочава чрез засилване на наказанията (еднократната доза, предвижданите години затвор и др.) и ревниво съхраняване на абсурдни наказателни състави от минала епоха (чл. 329: "доходи по неморален начин" и др.).

Проектът е фокусиран върху рисковете, свързани с нарастващата репресивност на наказателното правораздаване. Предвид установената инерция, вероятно е тенденциите към „повече наказание“ да се запазят и в бъдещия Наказателен кодекс. Фактор е и свръх-активната Главна прокуратура, която по всякакъв повод предлага по-тежки наказателни мерки. Пандемията през 2020 година засили склонността властта да настоява за "повече наказание", а гражданите да не се съпротивляват.

Тази тенденция трябва да бъде пресечена по множество причини: 1/ диспропорционално високите наказания пораждат рискове в широк обществен план, 2/ тя не отговаря на съвременните тенденции в развитите конституционни (либерално-демократични) държави, особено в ЕС, 3/ тя води до концентрацията на власт в прокуратурата, която и без това е прекомерно овластена от самата Конституция.

Основна цел на проекта е да повлияе на формиране на нова наказателна политика, а оттам и на създаването на нов Наказателен кодекс като проведе кампания за модерно, просветено отношение към наказанията. Политиката, за която проектът ще се застъпва на първо място изтъква рисковете от засилената репресивност на наказателното правораздаване.

Проектът 1/ ще развие експертизи и аргументации, които да осигурят задължителната идейна, социологическа и методологическа основа на бъдещия нов Наказателния кодекс, 2/ ще проведе агресивни застъпнически акции за информиране и образоване на медии, широка общественост и политическите кръгове.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: