Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/819

Oрганизация: Младежка ЛГБТ Организация Действие Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1000
Централни пощи, п.к. 258

Име на проект: Платформа за активни граждани "ЛидерЛандия"
Продължителност в месеци: 30
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 62200.00 (EUR)

Описание:

Гражданското образование е ключов елемент за формирането на активни граждани, участващи в демократичния процес и във формирането на обществено значими политики на регионално, национално и европейско ниво. В България гражданското образование става задължителен предмет за 11-класниците едва от учебната 2020-2021 г. година. Известни са няколко инициативи, които подкрепят гражданското образование, но нуждата от разработването и разпространението на материали за гражданско образование остава все по-голяма, а пропуските в тази сфера на училищното образование са засвидетелствани от изследвания като PISA и ICSS. Голяма част от младежите, завършили средното си образование преди въвеждането на задължителния предмет гражданско образование, остават необхванати от тази образователна дейност. В този контекст и предвид необходимостта от запълване на празнината от материали и дейности за гражданско образование, настоящият проект ще изгради онлайн обучителна платформа "ЛидерЛандия". Цел на проекта е да създаде среда за систематично и целенасочено гражданско образование на младежи (18-30 г.), които са представители на уязвими групи (ЛГБТИ хора, роми, глухи) и доброволци към гражданските организации, както и да обучи посланици на добра воля (фасилитатори) за провеждане на организирани обучения с лидери (активни граждани) и да насърчи промяната на национални/местни политики и правила чрез подкрепа за реализиране на кампании. Платформата се състои от четири модула: Модул 1 - История на социалните движения по света и у нас; Модул 2 - Основи на правото и правни инструменти за борба с дискриминация; Модул 3 - Умения за активно гражданство; Модул 4 - Изграждане на кампании. Младежите преминават през обучителните модули в онлайн среда, подкрепяни и насърчавани от фасилитаторите. Курсът на обучение завършва с разрабoтване на план за кампания от участниците в обучителната платформа. След провеждане на конкурс, седем от тези кампании ще бъдат одобрени за изпълнение. Онлайн платформата в отделни свои компонентни или в цялост би могла да служи като помощен материал в работата на учители и обучители в системата на формалното и неформално гражданско обучение също и на хора в училищна възраст. По този начин платформата „ЛидерЛандия“ допринася за подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост (тематичен приоритет № 1) чрез разработване на платформа и обучителни модули за гражданското образование (специфична цел № 3).

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: