Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/712

Oрганизация: Коалиция за медийна грамотност Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1000
ул. Сердика 20, ет.2

Партньори:
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование, България

Име на проект: Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците
Продължителност в месеци: 18
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 79265.25 (EUR)

Описание:

Развитието на медийната грамотност (МГ) е заложенo като приоритет както в Европейския съюз, така и от институциите на България - а именно Министерството на образованието и науката (МОН) и Министерството на културата (МК). Основен проблем е липсата на единно разбиране за това какво представлява медийна грамотност, как да бъде измерена тя сред българските ученици, и как да да се адаптират уроците съобразно идентифицираните дефицити. През 2020 г. Коалиция за медийна грамотност разработи индекс и методика за измерване на уменията по МГ в училище. И двата инструмента получиха подкрепа от страна на МОН и МК и бяха апробирани в училищата под тяхна опека. Методиката за измерване вече може да премине в следващ етап, а именно национално проучване на уменията по МГ, което да посочи дефицитите и да насочи усилията съобразно с тях. На база предварителното проучване и заложените умения в индекса, проектът ще развие методика за преподаване на МГ през учебните програми и ще организира обучение за учителите. Целта е уменията по МГ да се развиват като интегрална част от целия образователен процес, независимо от преподавания предмет. Проектът ще даде цялостна картина за уменията по МГ и ще подготви учителите за развитие на нужните умения на младежите. По този начин МГ ще бъде разивана по интегрален начин - на база ясни данни за уменията и подготвени учители. В резултат на проекта, през образователната система в цялата страна, ще бъде повишена медийната грамотност на учениците в гимназиален етап. В кратокрсочен план проектът дава на МОН и МК конкретни инструменти за измерване на резултатите, на база на които да бъдат развивани националните политики за медийна грамотност в училище. Проектът ще подготви методика за преподаване на медийна грамотност през целия образователен процес, т.е. независимо от избрания предмети, по която ще бъдат подготвени минимум 200 учители. В дългосрочен план проектът ще допринесе до цялостна промяна в начина на преподаване и ще повиши МГ на учениците от горните класове, а именно младежите, които скоро ще станат активна част от обществото на държавата. Проектът се изпълнява в партньорство с Център за оценяване в предучилищното и училищното образование към МОН. Това е институцията, която има необходимите компетенции и правомощия да извършва национално представително оценяване на училищата в цялата страна. Без нейното участие МОН не може да интегрира резултатите от проучването в програмите и стратегиите си за развитие на МГ.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: