Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/816

Oрганизация: Фондация ДАРИК Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1504
бул. "Кн. Ал. Дондуков" No 82

Партньори:
Фондация Четиридесет и две, България
Програмен и аналитичен център за европейско право, България

Име на проект: Какво можем заедно
Продължителност в месеци: 24
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 68672.80 (EUR)

Описание:

С този проект обединяваме усилията на три организации, които проактивно работят в последните години за повишаване на информираността на обществото за ролята на ГО, смисъла от тяхното съществуване и разгласяване на добрия пример. В последната година, особено около световната пандемия, обществото ни показа, че има потенциал за обединение около доброволчески инициативи, които показват зрялост и стремеж към гражданска инициатива. Протестите от лятото на 2020 г. също демонстрираха енергия, която в масовия случай бе провокирана от осъзната роля на хората в утвърждаване на демокрацията. Това бяха примери, които за съжаление рядко виждаме в България, но са достатъчно красноречиво доказателство, че гражданите усещат необходимостта да действат, търсят каузи, търсят личен пример и го следват. Автентичността на описаната енергия ни провокира да търсим варианти да я насърчаваме и да подкрепяме усилията на гражданите да бъдат реални участници в промяната на ежедневно ниво, към която се стремят. В сътрудничество помежду си Фондация Дарик, Фондация ПАЦЕП и Фондация 42 ще създадем споделен канал за гражданската инициативност, който ще има добавена стойност към съдържанието на НПО портала. Вярваме, че опита и синергията на силните страни на трите организации ще създаде добавена стойност, която да бъде от полза за всеки български гражданин, осъзнал силата на общностите и търсещ варианти да бъде активно включен. Фондация Дарик ще реализира 78 радиопредавания (в ефира на Дарик радио с аудитория от 1.2 милиона слушатели), като записите ще бъдат дообработени впоследствие за подкаст среда. Фондация 42 ще реализира 24 преки излъчвания в интернет и 2 събития на живо (отново дообработени за последващо използване). Фондация ПАЦЕП ще предостави платформа за разпространение през сайта ngobg.info и ежеседмичния бюлетин, както и ще съдейства с редакция на текстове, теми и идеи, както и широка мрежа от контакти за популяризация. Ще поставим акцент върху идеи за гражданска активност, ще даваме отговори на въпроси – как да участвам, как да подпомогна, как да инициирам и как да създавам общности около каузи, за да успея да направя промяна, как да работим с медии и медийно съдържание. И всичко това през лични истории и примери от хора и ГО, които имат опит за споделяне. Фокус ще поставим върху заедността или как с общи усилия може да се постига истинска промяна.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: