Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/745

Oрганизация: Фондация Екатерина Каравелова

Име на проект: Изследване на нуждите и проблемите на жените в България
Продължителност в месеци: 24
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 67972.00 (EUR)

Описание:

Липсата на задълбочени социологически изследвания на проблемите и нуждите на жените в България прави невъзможно провеждането на целенасочени и последователни политики за насърчаване на равнопоставеността. Това се наблюдава в предложения Проект за Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2030, за който фондация „Екатерина Каравелова“ публикува своето критично становище, тъй като считаме, че не предлага адекватни решения за реалните проблеми на терен. Позоваването единствено на статистически данни от НСИ и Евростат пропуска да отрази ежедневните предизвикателства, нормализирани неравенства и интерсекционална дискриминация, с които се сблъскват жените от цялата страна, с които ние ежедневно работим. Опитът ни показва, че проблемите далеч на приключват само с темата за домашното насилие, но много от тях остават невидими и неразпознати. Целта на проекта е да се проведе качествено социологическо проучване, което да осветли проблемите и нуждите на жените от различни социални групи (етнически малцинства, ЛБТИ жени, жени мигрантки, жени с увреждания, жени от селски райони) от всички 6 района за планиране в страната. Резултатите от изследването ще бъдат включени в аналитичен доклад, който ще послужи за разработването на застъпническа кампания с цел провеждане на информиран обществен дебат и формулирането на публични политики на национално и местно ниво, основани на данни и доказателства. Доброволците от мрежата „ТЯ в България“ (близо 40 жени в 11 български града), която фондацията развива през последните 3 години чрез социалния формат „ТЯ в...“, ще преминат специално обучение за гражданско участие и застъпничество. То ще им помогне да развият необходимите компетенции за провеждане на застъпнически кампании за равнопоставеност на половете на местно ниво. Това е от изключителна важност, тъй като един от изводите на Комитета на ООН за елиминиране на дискриминацията срещу жени от март 2020 г. е именно, че липсват механизми за насърчаване на равнопоставеността между половете на местно ниво. Проучването, докладът, застъпническата стратегия и повишеният капацитет на жените, с които работим на местно ниво, за участие в процесите на вземане на решения и застъпничество, ще допринесат за пълноценния обществен дебат по проблемите на жените в страната и тяхното адекватно адресиране с подходящи мерки в краткосрочен и дългосрочен план.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: