Разяснение в отговор на постъпил въпрос относно публична покана на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ по реда на ПМС 118
18/08/2019
Сподели:
Разяснението е в отговор на постъпил въпрос от 16 август 2019 г. относно обявена процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014 г. за предоставяне на услуги за менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, в рамките на проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, финансиран от Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund), в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

Въпрос:


Здравейте, аз съм доктор от Плевен , кандидатствам отново за ментор и искам да попитам - аз попълних всички документи , как да ги изпратя, може ли по електронен път или по куриер?

 

Отговор:


Съгласно изискванията към офертите, приложение към документацията офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Възможно е офертата да бъде подадена и чрез куриерска фирма.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: