Резултати от Първия конкурс за стратегически проекти по Фонд Активни граждани България
30/07/2019
Сподели:
Операторът на Фонд Активни граждани одобри за финансиране препоръчаните от Комисията за избор на стратегически проекти (КИСП) проектни предложения, подадени в рамките на Първия конкурс за стратегически проекти на Фонда. От подадените общо 364 проектни предложения бяха одобрени 64 проекта, както и 14 резерви.

 

Съобразно разпределението на индикативния бюджет на конкурса по тематични приоритети са одобрени както следва: По тематичен приоритет 1 „Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост“ бяха одобрени 19 от общо 141 постъпили проектни предложения. По тематичен приоритет 2 „Подкрепа за правата на човека“ бяха одобрени 13 от общо 49 подадени проектни предложения. По тематичен приоритет 3 „Овластяване на уязвими групи“ одобрение получиха 13 от общо 98 подадени проектни предложения. По тематичен приоритет 4 „Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак“ бяха одобрени 6 от общо 12 проектни предложения. По тематичен приоритет 5 „Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени“ одобрените проекти са 5 от общо 37 подадени проектни предложения. По тематичен приоритет 6 „Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации“ одобрените за подкрепа предложения са 8 от общо 27.


Чрез писма от Оператора, изпратени до кандидатите и качени в профилите им в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП), всички кандидати бяха информирани за това дали подаденото от тях проектно предложение е препоръчано за финансиране от КИСП или не, както и за поставените изисквания към препоръчаните за финансиране проектни предложения.


Одобрените за подкрепа кандидати следва в срок до 9 септември 2019 г. да представят необходимите документи за проверка на допустимостта им и за подготовка на договор. Информация за необходимите документи е изпратена до одобрените кандидати чрез съобщения по имейл и в профилите им в ЕСПУП. Операторът на Фонда ще сключи договор само с одобрените кандидати, за които установи, че отговарят на условията за допустимост.


Информация за договорираните проекти и подкрепените кандидати ще бъде публикуван на сайта на Фонда след приключване на проверката за допустимост и процеса на договориране.


Вторият конкурс за стратегически проекти е планирано да бъде обявен през втората половина на 2020 година.


Проектни предложения по първата сесия на Схемата за малки инициативи могат да бъдат подавани до 17 часа на 15 септември 2019 г.
 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: