Сдружение „Театър Цвете“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
11/03/2021
Сподели:
Сдружение „Театър Цвете“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. с предмет „ Предоставяне на хотелиерски услуги и храна в гр. Поморие или гр. Чепеларе за провеждане на тренинг на младежи по проект „Упражнявай правата си със знания и творчество ” - Втори младежки лагер "Жокериране на Форум-театър представление" и Фестивал „Моето мнение има значение“ по проектно предложение с вх. № ACF/12 „Упражнявай правата си със знания и творчество“, договор 21/09.10.2019, финансирани от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

Прогнозна стойност в лева: 32 336 ( тридесет и две хиляди триста тридесет и шест) лева с включен ДДС.

Място за изпълнение на услугата: гр. Поморие или гр. Чепеларе

Критерият за оценка е най-ниска предложена цена. Възникването на ограничения за провеждане на събитието в указания период в едно от населените места (град Поморие или в град Чепеларе), произтичащи от мерките срещу разпространение на COVID 19, е основание за класирането на оферти, изпълнявани в населено място, за което няма подобни ограничения.

Срокът за получаване на офертите е 24.03.2021 г.

Пълен текст на публичната покана можете да изтеглите оттук.

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци можете да изтеглите оттук или от страницата на възложителя - http://theatretsvete.eu/
 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: