Фондация „Български център за нестопанско право“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
04/03/2021
Сподели:
Фондация „Български център за нестопанско право“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. с предмет „Предоставяне на логистична подкрепа, оборудване, озвучаване и осигуряване на всички необходими разрешителни при организиране на публични събития и срещи на открито по проект „Граждански Хъбове в университети: активизиране на гражданската енергия в подкрепа на гражданските организации“ (№ ACF/61), изпълняван от фондация „Български център за нестопанско право“ и финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“.

 

Прогнозна стойност в лева: 8,996.82 лв. (осем хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и 82 стотинки) с включен ДДС.


Място за изпълнение на услугата: гр. София и гр. Пловдив.


Критерият за оценка е най-ниска предложена цена.


Срокът за получаване на офертите е 19 март 2021 г., 17.30 часа.


Пълен текст на публичната покана можете да изтеглите оттук.


Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци можете да изтеглите оттук или от страницата на Възложителя - http://www.bcnl.org.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: