Конкурс за ментори за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности
20/08/2020
Сподели:
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява процедура за избор на ментори за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за градовете Варна, Стара Загора, Бургас, Пловдив и Благоевград, по реда на ПМС 118 от 20.05.2014г.

 

През месец август 2019 г. беше проведен конкурс за избор на ментори за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности в рамките на проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund Bulgaria), в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. В хода на изпълнение на проекта се установи необходимост от набиране на допълнителни ментори за някои от първоначално установените градове – Варна, Пловдив и Стара Загора, както и включване на ментори от нови градове – Бургас и Благоевград.


Прогнозна стойност в лева: 494 996 (четиристотин деветдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и шест).


Място на изпълнение на услугата: Учебните и болнични заведения, които се ползват от студентите, изучаващи здравни специалности, на територията на Република България в градовете Варна, Стара Загора, Бургас, Пловдив и Благоевград .


Критерият за оценка е „оптимално съотношение качество/цена“.


Срокът за получаване на офертите е петък, 11 септември 2020, 18:30 часа.


Пълен текст на публичната покана

 

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци може да изтеглите оттук или от сайта на Възложителя.
 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: