Фондация „Европейски институт“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
11/03/2020
Сподели:
Фондация „Европейски институт“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 с предмет „Организиране и провеждане на едно публично събитие, четиринадесет регионални срещи, двадесет и осем обучения за учители, двадесет и осем ателиета за ученици и тридневен лагер за ученици“ по проект „КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]”, ACF/172, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

Предметът на процедурата включва: Логистична подкрепа (осигуряване на зала, техника, техника за превод, кетъринг и настаняване), състояща се в организиране и провеждане на едно публично събитие, четиринадесет регионални срещи, двадесет и осем обучения за учители, двадесет и осем ателиета за ученици и тридневен лагер за ученици.


Прогнозна стойност: 80 492,18 (осемдесет хиляди четиристотин деветдесет и два лева и осемнадесет стотинки) с ДДС.


Място за изпълнение на услугата: България


Критерият за оценка е: най-ниска предложена цена.


Срокът за получаване на офертите e: 18 март 2020 г., 17.30 ч.


Пълен текст на публичната обява може да изтеглите оттук.


Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци можете да изтеглите оттук или от страницата на Възложителя: http://www.europeaninstitute.bg

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: