Фондация „Карин дом“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
07/01/2020
Сподели:
Фондация „Карин дом“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014 г. с предмет „Организиране на 2 учебни визити в гр. Коупавогюр, Исландия за обмен на знания и експертиза за подкрепа на деца със специални потребности и техните семейства“ по проектно предложение с вх.№ ACF/125 за целево финансиране на проект „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“, във връзка с изпълнение на договор 18/28.10.2019, финансиран от Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021.

 

Прогнозна стойност в лева: 37 786.63 (тридесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и 63 стотинки) лева с включен ДДС.


Място за изпълнение на услугата: гр. Варна


Критерият за оценка е най-ниска предложена цена.


Срокът за получаване на офертите е 15.01.2020 г., 16:30 часа.


Пълен текст на публичната покана можете да изтеглите оттук.


Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци можете да изтеглите оттук или от страниците на Възложителя - https://karindom.org/ и http://www.inclusive.karindom.org/

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: