61 проекта в изпълнение след приключване на процеса на договориране по Първия конкурс за стратегически проекти
03/12/2019
Сподели:
Приключи процесът на договориране по Първия конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България. От предложените за финансиране общо 64 проекта, договори бяха сключени с 63 организации. Два проекта бяха прекратени по желание на съответните организации-бенефициенти.

 

Най-много са договорираните проекти в Първи тематичен приоритет „Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост“, където и индикативният бюджет за Първия конкурс беше най-висок – 19 проекта. В този приоритет по-голямата част от проектите са насочени към осъществяване на изследвания за подпомагане на вземането на решения и формулирането на обществени политики, както и към участието на гражданите при вземането на решения по обществени политики.


Договорираните проекти в Тематичен приоритет „Подкрепа за правата на човека“ са 13. По-голямата част са насочени към разработването на образователни инструменти в защита правата на човека и към провеждането на кампании за повишаване на осведомеността за правата на човека.


13 са и сключените договори в Приоритет „Овластяване на уязвими групи“. Фокусът на мнозинството от тях е въвеждането на нови методи и подходи за нуждите на уязвимите групи или обучения на представители на уязвими групи в застъпничество.


В четвърти Тематичен приоритет – „Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак“ – договорираните проекти са 5. Проектите ще изследват причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола или ще се занимават със стратегически кампании.


Пет са и договорираните проекти в следващия Тематичен приоритет – „Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени“. Бенефициентите в този приоритет ще се занимават предимно мониторинг и застъпничество, както и с установяване на партньорства между граждански организации и публични или частни институции и организации.


В последния тематичен приоритет – „Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации“ – договорираните проекти са 6. В центъра на вниманието на организациите ще бъде развитието и поддържането на платформи и мрежи между граждански организации, както и подобряването на информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.


Списък на проектите, които ще бъдат изпълнявани в резултат от проведения конкурс, можете да намерите тук.


По-подробна информация, включително резюмета на инициативите, предстои да бъде публикувана в раздел „Резултати“. 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: